ตราสัญลัษณ์สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่20 พิมพ์

 code   1176 

buddah header1

 code   1176