ป้ายประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ พิมพ์

pachamati cutout
download